კითხვაპასუხი 

ludis etiketze ganTavsebulia warweramSrali nivTierebebis Semcveloba”. niSnavs Tu ara es, rom ludi ixarSeba fxvnilisagan?  


ludi aris naturaluri produqti, romelic mzaddeba alaos, wylisagan da sviisagan .ludis saxeobidan gamomdinare mas SeiZleba agreTve qeri, Saqari, simindis burRuli da brinji daematos. mSrali nivTierebebis Semadgenloba es aris yvela im nivTierebebis raodenobrivi maCvenebeli, romlebic ludis xarSvis dros alaodan gadavida wyalSi. isini gadaiqcevian saxaridebad, romlebic safuarTan duRilis dros warmoqmnian alkohols da naxSiroJangis gazs. rac ufro metia sawyis badagSi es mSrali (naturaluri) nivTierebebi, miT ufro metia ludis simkvrive.  

rogor mzaddeba ualkoholo ludi?

arsebobs ualkoholo ludis damzadebis ori ZiriTadi meTodi: ·         ludis momzadeba alkoholis TandaTanobiTi moSorebiT; ·         ludis momzadebisas, alkoholis dabali Semcvelobis etapze duRilis procesis SeCereba kievis ludsaxarS ,,obolonSi” gamoiyeneba alkoholis moSorebis meTodi mza daduRebuli ludidan specialuri filtrebis meSveobiT. aRniSnuli meTodis upiratesobas warmoadgens iseTi Tvisebebis ludis miReba, romelic maqsimalurad uaxlovdeba Cveulebriv luds alkoholis stabiluri SemadgenlobiTa da gemoTi

ramdeni ludis daleva SeiZleba janmrTelobisaTvis zianis miyenebis gareSe?

kompania ,,oboloni” ludis dRiur usafrTxo dozad Tvlis 0.3-0.5 l luds qalebisaTvis da 0.5-0.7 l kacebisaTvis. garda amisa Cven ludis moxmareba Tvrameti wlis asakamde mizanSewonilad ar migvaCnia, fexmZime qalebisaTvis da mZRolebisaTvis. es informacia ganTavsebulia ludis yvela savaWro markaze romelsac korporacia awarmoebs. rekomendaciebSi Cven viyenebT cnebas “iunit”romliTac SeiZleba gavzomoT alkoholis raodenoba. Sromis saerTaSoriso organizaciis (ILO) versiiT, 1 U (iunit)=12.8 g sufTa alkohols. damtkicebulia rom erT 0.33 l boTli ludi Seicavs 1U-s xolo magari ludi-1.5 U-s. erTdroulad gansazRvrulia zomieri moxmarebis sazRvrebi: ·         kacebisaTvis 14U-ze naklebi yovelkvireulad; ·         qalebisaTvis 9U-ze naklebi yovelkvireulad; ·         araumetes 5U-ze meti alkoholi dReSi rogorc kacebisaTvis aseve qalebisaTvis; ·         kviraSi aranakleb sami dRe, rodesac ar moxdeba alkoholis moxmareba. amasTan dakavSirebiT Cven movuwodebT adaminebs, romlebic luds moixmaren, daTvalon, ramdens svamen isini, imisaTvis rom gansazRvron TavisTvis usafrTxoebis done da Secvalon TavianTi Cvevebi alkoholis moxmarebasTan dakavSirebiT.

gansxvavdeba Tu ara ludis gemo sxvadasxva saxeobis taraSi?

ludis gemo sxvadasxva saxeobis taraSi ar gansxvavdeba, aq yvelaferi damokidebulia momxmareblis subieqtur ganwyobaze. rogori tarac ar unda gamoviyenoT yvelaze arsebiT faqtors romelic moqmedebs sasmelis gemoze, warmoadgens Senaxvis pirobebi (es iqneba savaWro wertilSi Tu TqvenTan saxlSi) ludis SuSis boTlebi ZiriTadad muqi ferisaa (yavisferi an mwvane) da sasmels mzis sxivebisagan kargad icavs. SuSis tara aseve uzrunvelyofs hermetizaciis sakmaris dones. magram am saxis SefuTvas gaaCnia ori naklovaneba-boTli iwonis bevrs da advilad imsxvreva. ludis qila SuSis boTlze msubuqia da Zalian mosaxerxebelia transportireba da SenaxvisaTvis: ar imsxvreva, naklebi adgili ukavia. ludi qilebSi daculia mzis sxivebisagan, swrafad civdeba, agreTve ar saWiroebs gaxsnis specialur saSualebebs. amasTan qila es aris daubrunebeli tara da gamoiyeneba mxolod erTxel. erTaderTi nakli es aris misi maRali Rirebuleba sxva saxeobis SefuTvebTan SedarebiT. petebis upiratesobaa simsubuqe da siTxis didi moculoba. plastikuri boTlebi ar ziandeba transportirebis dros, magram yvelaze metad ganicdis siTbosa da sinaTlis zemoqmedebas.

risgan iwarmoeba ludi?

ludis momzadebis ZiriTad komponents warmoadgens wyali, qeris an xorblis alao, svia da safuari. saxeobis mixedviT SeiZleba damatebuli iqnes qeri, Saqari, simindis burRuli da brinji.

 rogor iwarmoeba sxvadasxva saxeobis ludi?

TviToeuli saxeobis luds romelic mzaddeba Cvens sawarmoSi gaaCnia sakuTari recepti da misi Sesabamisi teqnologiuri procesi. swored am unikaluri receptebidan gamomdinare xdeba ludis Tvisebebisa da saxeobis formireba. badagis gaciebis temperaturuli reJimebi duRilis dasawyisSi, duRilis temperatura da duRilis damTavreba, ludis TviToeuli saxeobis daZvelebis xangrZlivoba, uzrunvelyofs ludis gansakuTrebul gemos da aromats.

iwarmoeba Tu ara kompaniis yvela produqcia erT qarxanaSi?

 ,,obolonis” korporaciis SemadgenlobaSi, garda mTavari qarxnis, romelic mdebareobs kievSi, Sedis ramdenime sawarmo regionebSi. Svilobili kompania “krasilovskoe” xmelnickis olqSi uSvebs mineralur wyals, daballkoholian da ualkoholo sasmelebs. xmelnickis olqSi mdebareobs agreTve Tanamedrove alaos qarxana da sxva agraruli sawarmoebi, romlebic ludisaTvis alaos awarmoebs.  Svilobil kompania ludsaxarS ,,zibertSi,” romelic mdebareobs q. fastovSi, luds da ualkoholo sasmelebs warmoeben. ludsa da sxva sasmelebs uSvebs agreTve qarxana axtirkaSi. ualkoholo da daballkoholian produqcias awarmoeben aseve sawarmoebi aleqsandriaSi, sevastopolSi, berSadSi.

romeli wylisgan awarmoebs oboloni luds-arteziuli Tu mdinaris wylisagan?

,,obolonSi” gamoiyeneba wyali arteziuli WaburRilebidan, romelic gadis momzadebis specialur process, ramdenadac ludis mosamzadeblad gamoiyeneba wyali gansazRvruli mineraluri SemadgenlobiT. wylis xarisxi uzrunvelyofilia Tanamedrove avtomatizirebuli teqnologiuri mowyobilobiT, personalis profesionaluri momsaxurebiTa da laboratoriuli kontroliT aTeulobiT parametrebis mixedviT.

umateben Tu ara ludis magar saxeobebs spirts?

ara, imitom rom alkoholi ludSi warmoiqmneba bunebrivi gziT safuaris zemoqmedebiT duRilis procesSi (gansxvavebiT aryisagan romelsac emateba spirti) alkoholis raodenoba mxolod da mxolod badagis simkvrivezea damokidebuli, ufro magaria is saxeobebi romelTac gaaCniaT maRali simkvrive.

ra aris filtracia da pasterizacia? rogor zemoqmedeben es procesebi ludis gemoze da xarisxze?

ludis daduRebisa da damwifebis Semdeg luds gaaCnia yvela Tvisobrivi maCvenebeli, garda erTisa- is ar aris sakmaod gamWvirvale, ese igi ar gaaCnia sasaqonlo saxe. ludis filtracia es aris safuarisa da sxva amamRvreveli nawilakebis moSorebis procesi, romelic daduRebis Semdeg darCa. filtraciis mizania ludi gaxados imdenad stabiluri, raTa masSi xangrZlivi drois ganmavlobaSi ar moxdes raime cvlileba da ludma Tavisi garegnuli saxe SeinarCunos. gaufiltrav da gafiltrul luds gaaCnia mcireodeni gansxvaveba organoleptikur TvisebebSi- gaufiltrav luds gaaCnia safuaris msubuqi aromati da gemo. ludis pasterizacia es aris siTburi damuSavebis procesi. teqnologiuri reJimebis dacvis pirobebSi pasterizacia praqtikulad ar cvlis ludis gemos.

ludis garda ra produqtebs awarmoebs kompania ,,oboloni”?

,,oboloni” es aris erovnuli korporacia, romelic specialdeba ludis, ualkoholo da dabalalkoholiuri sasmelebis, mineraluri wylis warmoebaze. kompania agreTve damoukideblad awarmoebs alaos, axdens qeris saxeobebis seleqcias, petebis gadamuSavebas da SesafuTi lentebis gamoSvebas, gadamuSavebuli petis nedleulis safuZvelze

SesaZlebelia Tu ara did qarxanaSi warmoebuli iqnes xarisxiani ludi?

  did qarxnebs rogoric aris ,,oboloni” gaaCnia SesaZlebloba daayenos yvelaze Tanamedrove mowyobiloba-saxarSi sistema, filtraciis sistemebi, Camomsxmeli xazebi. teqnologiur mowyobilobaTa maRali done uzrunvelyofs warmoebis sisufTavesa da adamianuri faqtoris Carevis minimizacias ludis momzadebis procesSi. garda amisa, ludsaxarS ,,obolonSi” moqmedebs oTxi laboratoria, eqperimetaluri, sawarmoo, radiologiuri da teqnikuri kontrolis, romlebic produqciis xarisxs warmoebis yvela etapze mudmivad akontroleben.
/flash/ribbon.swf?urlVAL=/flash/ribbon/ribbon_eng.xml&varLANG=eng