პარტნიორები შპს "ჯორჯიან ალიანსი" საქართველოში

1

Кахети

Telavi

S.p.s "lani"

q. Telavi Telavi sadguris q

899-77-14-00

2

Марнеули

marneuli

S.p.s" Teko 2010"

marneuli rusTavelis q #36

899-96-30-96

3

Рустави

rusTavi

S.p.s  "ilgo"

rusTavi rCeuliSvilis q #9

899-22-99-00

4

Рустави

rusTavi

S.p.s "mamisoni "

rusTavi bostanqalaqis  q #10

893-42-08-09

5

Гори

gori

S.p.s"gana 2008 "

gori puSkinis kvar. 14 nakve.  366

899-71-08-17

6

Хашури

xaSuri

i.m. koba gociriZeE

q.xaSuri  maCabelis Cixi #20

899-24-68-67

7

Боржоми

borjomi

i.m. daviT xaCiZe

borjomis r_ni sof Yyvibisi

 

8

Сачхере

saCxere

i.m. darejan carciZe

saCxeris r_ni sof. Cixa

858-11-04-95

9

Чиатура

WiaTura

i.m. jemali sxirtlaZe

WiaTura sof. Zodi

899-92-75-10

10

Ахалцихе

axalcixe

S.p.s" rabaTeli"

axalcixe  aRmaSeneblis Qq

899-57-36-27

11

Зестафони

zestafoni

i.m. goCa svianaZe

q.zestafoni Wanturias q #138

855-76-57-83

12

Кутаиси

quTaisi

S.p.s"kedari 2"

q.quTaisi  sulxan sabas q #10

893-14-48-08

13

Самтредия

samtredia

Sps "MMIM"

q. samtredia javaxiSvilis @#10

893-35-66-36

14

Зугдиди

zugdidi

i.m. merabi kikaliSvili

q. zugdidi bukias 2/32

879-88-58-88

15

Зугдиди

zugdidi

S.p.s "novacia 2009"

zugdidis r_ni sof. WiTawyari

877-44-84-16

16

Амбролаури

raWa

i.m. paata nefariZe

ambrolauri vaJa_fSavelas #6

898-57-29-01

17

Поти

foTi

i.m. irakli CavleiSvili

ozurgeTi soF.boxvauri

893-15-12-41

18

Кобулети

qobuleTi

S.p.s "luzi _kompani"

q.baTumi puSkinis q #156

899-50-94-37

19

Батуми

baTumi

S.p.s "baCi 21"

q. baTumileoniZis q #5

895-90-38-90

20

Батуми

baTumi

S.p.s "elia +"

q. baTumi urexi mSr.xilis gad.qar

899-20-24-01

/flash/ribbon.swf?urlVAL=/flash/ribbon/ribbon_eng.xml&varLANG=eng